Dark green, glass splashbacks bring this stylish kitchen to life.