Orange kitchen splashback – Exeter, Devon.

Metallic purple kitchen splashback – Teignmouth, Devon.

Aqua kitchen splashback – Alphington, Devon.

Aspen kitchen splashback – North Molton, Devon

Plumb kitchen splashback – Exminster, Devon

Blue kitchen splashbacks – Devon

Metallic kitchen splashbacks – Okehampton, Devon

Grey kitchen splashbacks – Exeter, Devon

Grey kitchen splashback – Lympstone, Devon

Red kitchen splashback – Devon